BEP数据库阅读检索比赛获奖结果

由温州肯恩大学图书馆与iGroup联合组织的BEP数据库阅读检索比赛于2022年9月30日顺利结束。恭喜所有获奖的参与者!现将获奖情况公布如下:

姓名 邮箱 奖品
Yuan** 11***678@wku.edu.cn 华为无线耳机
Kuai** k***aiy@kean.edu Science & iGroup纪念背包
Wang** 11***260@wku.edu.cn Science & iGroup 纪念背包
Huang** h***iao@wku.edu.cn iGroup Wireless 无线充电台灯
Dong** 11***133@wku.edu.cn iGroup Wireless无线充电台灯
Gao** 12***849@wku.edu.cn iGroup Wireless无线充电台灯
Zhou** z***ian@wku.edu.cn 腰包
Gu** g***eng@wku.edu.cn 腰包
Xie** 11***700@wku.edu.cn 腰包
Zhang** 11***257@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Guo** 11***021@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Liao** l***ing@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Ge** 11***564@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Chu** c***iao@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Pan** 11***219@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Zhou** 11***046@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Cao** 11***135@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Wen** 12***541@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Lin** l***mei@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Zhang** 12***752@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Chen** 12***793@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Xiao** h***iao@kean.edu iGroup 笔记本
Ding** d***gji@kean.edu iGroup 笔记本
Wang** 11***106@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Dong** 12***677@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Wang** w***ayi@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Fang** 11***393@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Chen** 12***306@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Chen** 11***093@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Zhou** 11***309@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Dib** o***dib@kean.edu iGroup 笔记本
Khan** k***han@kean.edu iGroup 笔记本
Yuan** 11***678@wku.edu.cn iGroup 笔记本
Kuai** k***aiy@kean.edu iGroup 笔记本

 

图书馆会尽快邮件通知各位获奖者获奖情况,请获奖者注意查收。请以上获奖者于2022年11月30日之前凭校园一卡通在办公时间到通识教学楼A302领取奖品。逾期不领取奖的视为弃奖。

 

 

⇐ 返回图书馆主页