Tuition and Fees

You Xinyi
TB A218
0577-55870511
youxinyi@wku.edu.cn

 

Financial Regulations and Policies

Huo Huo
TB A218
0577-55870508
huohuo@wku.edu.cn

 

Expatriate employee PRC tax

Hu Luhong
TB A209
0577-55870506
luhong_hu@wku.edu.cn

 

Other inquiry Financial Service
info-financialservice@wku.edu.cn